Algemene voorwaarden
Huijser & Smit B.V.

Artikel 1 Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende met een beginhoofdletter geschreven termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
E-bike: De e-bike en alle accessoires en onderdelen daarvan die Huijser & Smit in het kader van de Overeenkomst levert of heeft geleverd;
Huijser & Smit: De gebruiker van deze algemene voorwaarden: Huijser & Smit B.V. gevestigd aan Nobelsingel 15 te Berkel en Rodenrijs, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 69397848;
Klant: De rechtspersoon of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf en die een Overeenkomst met Huijser & Smit is aangegaan;
Overeenkomst: De overeenkomst tussen Huijser & Smit en de Klant;
Schriftelijk: Schriftelijk of via de e-mail.
1.2 Tenzij uit de context anders blijkt, verwijzen gedefinieerde begrippen in het enkelvoud tevens naar het meervoud.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Huijser & Smit en op elk tot stand gekomen Overeenkomst tussen Huijser & Smit en de Klant.
2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Huijser & Smit en de Klant, dan wordt de Klant geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.
2.5 Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. In dat geval heeft Huijser & Smit het recht om daarvoor in de plaats te stellen een voor de Klant niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert.
2.6 Indien Huijser & Smit niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Huijser & Smit in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.7 Huijser & Smit heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en de nieuwe algemene voorwaarden op de bestaande Overeenkomst van toepassing te verklaring. De Klant wordt Schriftelijk van de gewijzigde algemene voorwaarden in kennis gesteld en van de datum van inwerkingtreding van de nieuwe algemene voorwaarden.

Artikel 3 Aanbod en prijzen
3.1 Ieder aanbod van Huijser & Smit is vrijblijvend, ook indien het aanbod een bepaalde geldigheidstermijn bevat.
3.2 De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Huijser & Smit opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop Huijser & Smit zijn
aanbod baseert. Indien blijkt dat de door de Klant opgegeven eisen en/of specificaties en/of andere gegevens onjuist of niet volledig zijn, dan kan dat tot extra kosten leiden die aan de Klant in rekening worden gebracht.
3.3 Kennelijke vergissingen of fouten, zoals schrijffouten, in e-mailberichten, Overeenkomsten of offertes binden Huijser & Smit niet.
3.4 Vermelde prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.
3.5 Huijser & Smit heeft het recht zijn prijzen van tijd tot tijd aan te passen. De Klant wordt Schriftelijk in kennis gesteld van prijswijzigingen.
3.6 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en exclusief de verwijderingsbijdrage voor de batterij.
3.7 Het assortiment van Huijser & Smit kan te allen tijde gewijzigd worden. Voor zover relevant voor de Klant, wordt de Klant Schriftelijk in kennis gesteld van een wijziging in het assortiment.

Artikel 4 Overeenkomst en afname
4.1 Schriftelijk middels een Overeenkomst worden de jaarafspraken gemaakt voor de afname van E-bikes.
4.2 Indien de Klant minder E-bikes afneemt in een contractjaar dan partijen zijn overeengekomen, dan vindt aan het einde van het contractjaar een verrekening plaats conform de staffelafspraken die in de Overeenkomst staan.

Artikel 5 Verplichtingen van de Klant
5.1 De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Huijser & Smit aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Huijser & Smit ter beschikking worden gesteld.
5.2 De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
5.3 Indien de door de Klant aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, dan komt dit volledig voor rekening en risico van de Klant.
5.4 De Klant is gehouden Huijser & Smit onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.
5.5 De Klant vrijwaart Huijser & Smit voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Klant toerekenbaar is.

Artikel 6 Levering
6.1 Wanneer E-bikes geleverd worden staat duidelijk in het online portal van Huijser & Smit. De Klant is er zelf verantwoordelijk voor om in dit online portal na te gaan wanneer E-bikes door Huijser & Smit afgeleverd worden.
6.2 De prijs voor de E-bike is inclusief afleveringskosten.
6.3 De E-bikes worden gemonteerd afgeleverd op het door de Klant aan Huijser & Smit kenbaar gemaakte afleveradres.
6.4 E-bikes worden afgeleverd gedurende de openingstijden van de Klant.
6.5 Opgave van een eventuele leveringstermijn geschiedt altijd bij benadering. Een vermelde leveringstermijn kan nimmer worden aangemerkt als een fatale termijn.
6.6 In het geval dat een met de Klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Huijser & Smit ligt en niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 12, dan wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
6.7 Indien Huijser & Smit de E-bikes niet kan afleveren door toedoen van de Klant, dan heeft Huijser & Smit het recht de extra kosten die hij daardoor heeft moet maken, zoals extra transportkosten, aan de Klant in rekening te brengen.
6.8 Het risico van de E-bikes gaat over op de Klant op het moment dat de E-bikes zijn afgeleverd op het overeengekomen afleveradres.

Artikel 7 Facturatie en betaling
7.1 Facturatie geschiedt 14 dagen na de levering.
7.2 De factuur wordt via de e-mail naar de Klant gestuurd.
7.3 Betaling geschiedt middels automatische incasso.
7.4 Indien de automatische incasso niet kan worden uitgevoerd of wordt gestorneerd, dan stuurt Huijser & Smit de Klant een betalingsherinnering waarin de Klant wordt verzocht het factuurbedrag binnen een redelijke termijn te betalen aan Huijser & Smit. Geeft de Klant geen gehoor aan deze betalingsherinnering, dan is de Klant in verzuim en is de Klant een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand of de geldende wettelijke rente voor handelstransacties indien die hoger mocht zijn dan voormeld percentage, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de dag der betaling.
7.5 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Huijser & Smit maakt om de vordering op de Klant te incasseren komen voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,-.
7.6 Indien de Klant niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, dan is Huijser & Smit bevoegd de nakoming van de jegens de Klant aangegane verplichtingen op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Huijser & Smit is niet aansprakelijk voor enige schade die de Klant door een dergelijke opschorting lijdt.
7.7 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Klant zijn de vorderingen van Huijser & Smit op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
7.8 Iedere betaling door de Klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de Klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

Artikel 8 Garantie en klachten
8.1 Huijser & Smit verleent de volgende garanties op de E-bike:
a. 2 jaar op de onderdelen;
b. 10 jaar op het frame.
8.2 De factuur is het garantiebewijs.
8.3 De garantietermijn start op de datum van de aflevering van de E-bike.
8.4 Onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals o.a.: banden en kabels, vallen niet onder de garantie.
8.5 De Klant dient de E-bike direct na de levering te controleren op gebreken en beschadigingen. Gebreken en beschadigingen dienen zo spoedig mogelijk na de levering, en in ieder geval binnen 7 werkdagen, Schriftelijk gemeld te worden aan Huijser & Smit.
8.6 De Klant dient Huijser & Smit de mogelijkheid te geven een klacht of een beroep op de garantie te onderzoeken.
8.7 Indien Huijser & Smit en beroep op de garantie accepteert of indien de Klant aantoont dat de E-bike op het moment van de aflevering gebreken bevat, dan zal Huijser & Smit, naar zijn keuze, een korting geven, de E-bike laten repareren door zijn servicemonteur of de E-bike terugnemen, crediteren en een nieuwe E-bike leveren en factureren.
8.8 Klachten over een E-bike worden niet verder kosteloos in behandeling genomen en een garantieclaim wordt door Huijser & Smit niet geaccepteerd indien gebreken aan de E-bike zijn veroorzaakt door:
a. Het gebruik van de E-bike, zoals lak- en/of valschade;
b. Het niet (voldoende) zorgdragen voor juist en regelmatig onderhoud conform de geldende voorschriften;
c. Ongevallen of slippen;
d. Van buitenkomende omstandigheden zoals: natuurrampen, ontploffingen, terrorisme, reinigingsmiddelen, water, vuilophoping, aardverschuivingen, overstromingen, weersomstandigheden, wegomstandigheden, strooizout en steenslag;
e. Gebruik van de E-bike in strijd met het doel waarvoor de E-bike gebouwd is, met de gebruiksinstructies of met de gebruikshandleiding en de technische specificaties;
f. Reparaties of ingrepen uitgevoerd door personen die door Huijser & Smit daartoe niet Schriftelijk zijn aangewezen.
8.9 Onder de garantie valt niet het vergoeden van kosten voor vervangend vervoer, van reiskosten of van transportkosten.
8.10 Indien de Klant gebreken aan de E-bike zonder de voorafgaande toestemming van Huijser & Smit door een derde laat repareren, dan worden de kosten hiervan niet door Huijser & Smit vergoed.
8.11 Het uitvoeren van herstelwerkzaamheden in het kader van de garantie verlengt de garantieperiode niet.
8.12 De aansprakelijkheid van Huijser & Smit is te allen tijde beperkt tot hetgeen in artikel 9 is opgenomen.
8.13 Klachten of een beroep op de garantie schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.

Artikel 9 Aansprakelijkheid en verjaring
9.1 Huijser & Smit kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. Een gebeurtenis die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 12 van deze algemene voorwaarden;
b. Enige daad of nalatigheid van de Klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de Klant te werk zijn gesteld.
9.2 De Klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. Huijser & Smit is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de Klant aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn. De Klant vrijwaart Huijser & Smit tegen alle aanspraken ter zake.
9.3 Huijser & Smit is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
9.4 Huijser & Smit is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met of schade aan de E-bike door verkeerd of ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing of gebruik in strijd met de bestemming waarvoor de E-bike geproduceerd is.
9.5 Het deelnemen aan het verkeer brengt altijd risico’s met zich mee. Huijser & Smit is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor gevaarlijke situaties, ongevallen of botsingen met de E-bike. Huijser & Smit is niet aansprakelijk voor schade, zoals lichamelijk letsel, overlijden, materiële schade of schade aan derden, ten gevolge van het gebruiken van de E-bike. Het gebruik van de E-bike is geheel voor eigen risico.
9.6 Huijser & Smit is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook indien de Klant of een derde zonder de voorafgaande toestemming van Huijser & Smit wijzigingen heeft aangebracht aan de E-bike of indien de E-bike niet, niet tijdig of niet naar behoren is onderhouden.
9.7 Indien Huijser & Smit naar zijn oordeel genoodzaakt is maatregelen te treffen c.q. medewerking te verlenen aan een terugroepactie ter voorkoming van (verdere) schade ten gevolge van aanspraken van eindgebruikers op grond van een gebrek aan geleverde E-bikes, verplicht de Klant zich aan zulke maatregelen medewerking te verlenen. Huijser & Smit is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade die de Klant lijdt door een terugroepactie van Huijser & Smit of van zijn leverancier.
9.8 Huijser & Smit is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, daaronder begrepen gederfde winst, gemiste omzet, reputatieschade, gemiste besparingen, milieuschade, vertragingsschade, transportkosten, kosten voor vervangend vervoer, arbeidskosten, bedrijfsschade, stagnatieschade en opgelegde boetes.
9.9 Indien Huijser & Smit aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade of indien een bovengenoemde aansprakelijkheidsbeperking rechtens niet is toegestaan, dan is de aansprakelijkheid van Huijser & Smit beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Huijser & Smit gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Huijser & Smit beperkt tot de vergoeding die de Klant betaald heeft voor de E-bike waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
9.10 Elke rechtsvordering jegens Huijser & Smit wegens een gebrek in de uitvoering van de Overeenkomst verjaart door verloop van 1 jaar nadat de Klant de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken.
9.11 De Klant vrijwaart Huijser & Smit voor vorderingen die derden tegen Huijser & Smit instellen ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor Huijser & Smit niet aansprakelijk is ingevolge het voorgaande. De Klant is gehouden Huijser & Smit op eerste verzoek schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten die voor Huijser & Smit mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een door een derde tegen hem ingestelde vordering als bedoeld in dit lid.
9.12 Indien de Klant niet, niet tijdig of niet naar behoren aan zijn contractuele verplichtingen of zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet voldoet of onrechtmatig jegens Huijser & Smit
handelt, dan dient de Klant alle schade en/of extra kosten te vergoeden die Huijser & Smit daardoor lijdt of heeft geleden resp. maakt of heeft gemaakt.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
10.1 De eigendom van de E-bikes gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas over op de Klant nadat deze al hetgeen hij ter zake van krachtens een Overeenkomst geleverde of te leveren E-bikes aan Huijser & Smit verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst verschuldigde rente en kosten.
10.2 De Klant dient eventuele kentekens die tot aanduiding van het eigendomsrecht van Huijser & Smit op de E-bikes zijn aangebracht onaangetast te laten, of op verzoek van Huijser & Smit zodanige kentekens aan te brengen, zolang de Klant niet volledig aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan.
10.3 Huijser & Smit heeft het recht de E-bikes te allen tijde te (doen) inspecteren en alle documenten die betrekking hebben op de E-bikes ter inzage te verkrijgen. De Klant verplicht zich aan voormelde inspectie en inzage zijn medewerking te verlenen, zolang de Klant niet volledig aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan.
10.4 Zolang de eigendom van de E-bikes niet op de Klant is overgegaan, mag de Klant de E-bikes niet verpanden, aan derden enig ander recht daarop verlenen of buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen. De Klant verplicht zich op eerste verzoek van Huijser & Smit mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de Klant uit hoofde van doorlevering van de E-bikes op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.
10.5 De partij E-bikes behorend bij de oudste facturen wordt telkens geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust derhalve in ieder geval altijd op alle geleverde E-bikes die zich ten tijde van het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad en/of inboedel van de Klant bevinden dan wel die in het bezit zijn van de Klant, ook indien een derde de houder is van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde E-bike.
10.6 De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Huijser & Smit veilig te stellen.
10.7 Indien de Klant zijn verplichtingen jegens Huijser & Smit niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de Overeenkomst, uit welken hoofde dan ook, dan is Huijser & Smit gerechtigd alle E-bikes, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van Huijser & Smit op volledige schadevergoeding.
10.8 De Klant dient zijn volledige medewerking te verlenen indien Huijser & Smit een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud en dient:
a. Huijser & Smit op de hoogte te stellen van de locatie(s) waar de E-bikes zich bevinden en indien E-bikes ter beschikking zijn gesteld aan een derde deze derde te bewegen de E-bikes in de macht van Huijser & Smit te brengen;
b. Huijser & Smit of een door Huijser & Smit ingeschakelde derde toegang te verlenen tot de locatie(s) waar de E-bikes zich bevinden.
10.9 Alle kosten die Huijser & Smit maakt om de E-bikes op te eisen en terug te nemen komen voor rekening van de Klant.
10.10 Indien de Klant weet of het vermoeden heeft dat hij in betalingsmoeilijkheden komt, dan dient de Klant Huijser & Smit daarvan in kennis te stellen. Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de Klant onmiddellijk Huijser & Smit daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator erop wijzen dat de E-bikes eigendom zijn van Huijser & Smit.
10.11 De Klant dient zorg te dragen voor een zodanige bedrijfsverzekering(en) respectievelijk inboedelverzekering, dat de E-bikes die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal Huijser & Smit op diens eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
10.12 Huijser & Smit is niet aansprakelijk voor enige schade, zoals omzetverlies en reputatieschade, die de Klant lijdt doordat Huijser & Smit een beroep doet op dit eigendomsvoorbehoud en de geleverde E-bikes terugneemt.
10.13 De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan Huijser & Smit toekomende rechten onverlet.

Artikel 11 Opschorting en ontbinding
11.1 Huijser & Smit is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien de Klant een of meerdere van zijn verplichtingen jegens Huijser & Smit niet is nagekomen.
11.2 Huijser & Smit is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien na het sluiten van de Overeenkomst Huijser & Smit ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen.
11.3 Voorts is Huijser & Smit bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
11.4 Huijser & Smit is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de Klant wordt verleend, ingeval de Klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de Klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.
11.5 Indien Huijser & Smit tot opschorting of ontbinding overgaat, dan is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
11.6 Huijser & Smit behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12 Overmacht
12.1 Huijser & Smit is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de Overeenkomst indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: oorlog en oorlogsgevaar; terrorisme; in- en uitvoerverboden en in- en uitvoerbelemmeringen; maatregelen van binnenlandse en/of internationale en/of buitenlandse overheidsorganen; stakingen of werkonderbrekingen; epidemieën; pandemie; transportbelemmeringen; blokkades; weersinvloeden; natuurrampen; verkeersmoeilijkheden; brand; tekorten op de markt aan grondstoffen of aan overige zaken; diefstal; stroomstoring; productieonderbrekingen; internetstoring; storing in e-mailverkeer; computervredebreuk door een derde; cyberaanval; wijzigingen in wet- en regelgeving.
12.2 Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een leverancier van Huijser & Smit of van een door Huijser & Smit ingeschakelde derde partij.
12.3 Huijser & Smit heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Huijser & Smit zijn verbintenis had moeten nakomen.
12.4 Indien uitvoering van de Overeenkomst wegens overmacht tijdelijk niet mogelijk is, dan geeft dat de Klant niet het recht de Overeenkomst kosteloos te ontbinden. Indien de Klant de Overeenkomst ontbindt in geval van een tijdelijke onmogelijkheid om uit te voeren, dan heeft Huijser & Smit het recht alle reeds gemaakte kosten aan de Klant in rekening te brengen.
12.5 Huijser & Smit is niet aansprakelijk voor enige schade, zoals omzetverlies of vertragingsschade, die de Klant lijdt doordat de levertijd wegens overmacht overschreden wordt.
12.6 Indien er sprake is van overmacht als de Overeenkomst ten dele is uitgevoerd, dan is de Klant gehouden zijn verplichtingen jegens Huijser & Smit tot aan dat moment na te komen.

Artikel 13 Geheimhouding
13.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
13.2 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Huijser & Smit gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Huijser & Smit zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Huijser & Smit niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 14 Persoonsgegevens
14.1 Huijser & Smit verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan de Klant het privacy beleid van Huijser & Smit raadplegen, zie https://huyserfietsen.nl/privacy-verklaring/.

Artikel 15 Intellectuele eigendomsrechten
15.1 De Klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Huijser & Smit geleverde E-bikes geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
15.2 Het is de Klant niet toegestaan handelingen te verrichten die strijdig zijn met het handelsnaamrecht, merkrecht, auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten van Huijser & Smit.

Artikel 16 Vervaltermijn
16.1 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van de Klant uit welke hoofde ook jegens Huijser & Smit in verband met de uitvoering van de Overeenkomst in ieder geval na 1 jaar na het moment waarop de Klant bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
17.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Huijser & Smit partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar gevestigd is. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
17.2 In afwijking van het bepaalde in artikel 17.1 kunnen de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud van voor uitvoer bestemde E-bikes, ingeval het rechtsstelsel van het land van bestemming van de E-bikes gunstiger is voor Huijser & Smit, door dat recht worden beheerst.
17.3 Geschillen tussen Huijser & Smit en de Klant zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Huijser & Smit gevestigd is.
17.4 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.